Stadgar

NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
STADGAR

Antagna vid NTFs kongress 22-23 maj 2014

 

§ 1                Namn och säte

Federationens namn är Nordiska Transportarbetarefederationen.

Federationen är en sammanslutning av fackliga organisationer inom den nordiska transportnäringen.

Federationen har sitt säte på den ort kongressen beslutar.

 

§ 2                Federationens uppgift

Federationen skall verka för sin uppgift genom

a) att upprätta och underhålla vänskapliga förbindelser mellan federationens medlemsorganisationer,

b) att befrämja de nordiska transportarbetarnas intressen på arbetsmarknaden och verka för att de anställda erhåller rättvisa löne- och anställningsvillkor, samt att motverka social dumpning,

c) att delta i nationellt, regionalt samt övrigt internationellt fackligt samarbete som befrämjar federationens och dess medlemsorganisationers intressen,

d) att samordna medlemsförbundens ståndpunkter i nordiska, europeiska och övriga internationella frågor,

e) att befrämja ömsesidig hjälp mellan medlemsorganisationer och i synnerhet understödja medlemsorganisation som är indragen i konflikt genom att besluta om sympatiåtgärder och andra åtgärder som kan antas bidra till en framgångsrik lösning av en sådan konflikt, samt att utverka att medlemsorganisationerna lämnar solidariska konfliktbidrag i enlighet med dessa stadgar.

 

§ 3                Organisation

Federationens organ är:

 1. Kongressen
 2. Styrelsen
 3. Arbetsutskottet
 4. Sektionerna
 5. Sekretariatet

Såväl styrelsen som sektionerna kan tillsätta permanenta som tillfälliga arbetsgrupper.

 

§ 4                Kongress

Mom 1

Kongressen är federationens högsta beslutande organ.

Mom 2

Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på plats, som föregående kongress beslutat.

Extra kongress hålles då minst två förbund från två olika länder, representerande minst tio procent av federationens sammanlagda medlemsantal så begär. Extra kongress hålles vidare om federationens styrelse så beslutar. Styrelsen bestämmer om tid och plats för extra kongress. Extra kongress äger endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Mom 3

Ordinarie kongress skall behandla styrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar, sektionernas samt sekretariatets verksamhetsberättelser för den gångna fyraårsperioden samt revisionsberättelser för samma period. Ordinarie kongress behandlar också inlämnade motioner.

Kongressen väljer federationens ordförande, vice ordförande samt 11 ledamöter av styrelsen att tjänstgöra intill nästa kongress. Ordförande och vice ordförande får inte komma från samma land. De skall vidare representera olika branscher.

Kongressen fastställer medlemsavgift enligt § 9 samt konfliktbidrag enligt § 12.

Kongressen fastställer arvode till federationens ordförande, övriga styrelseledamöter, samt till revisorerna.

Mom 4

Motioner till kongressen, som väckts av ansluten organisation, skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före kongressens öppnande.

Styrelsen avger utlåtande över inkomna motioner. Utlåtandena skall, tillsammans med motionerna, utsändas till de anslutna organisationerna senast en månad före kongressens öppnande. Motioner som avgivits av styrelsen skall utsändas till anslutna organisationer senast vid samma tidpunkt.

Mom 5

Styrelsen planlägger kongressens arbete, upprättar förslag till dag- och arbetsordning för kongressen och sektionerna som senast en månad före kongressens öppnande utsänds till anslutna organisationer.

Uppgift om tid och plats för kongressen samt om utseende av kongressombud skall vara medlemsorganisationerna tillhanda senast sex månader före kongressens öppnande.

Mom 6

Ordförande och sekreterare vid kongressens förhandlingar väljs av kongressen.

Mom 7

Kongressen skall bestå av det antal ombud som de anslutna organisationerna enligt nedanstående uppställning har att utse. Varje ombud äger en röst.

Betalande medlemmar                                               Ombud

Under    10 000                                                                  2

10 001 – 20 000                                                                 4

20 001 – 30 000                                                                 6

30 001 – 40 000                                                                 8

40 001 – 50 000                                                                10

50 001 – 60 000                                                                12

60 001 – 70 000                                                                14

70 001 och däröver                                                          16

Med betalande medlemmar avses det antal medlemmar, för vilka medlemsavgift erlagts i enlighet med § 8.

Ledamot av federationens styrelse kan inte utses till ombud, men är skyldig att närvara vid kongressen och äger där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som ej avser ansvarsfrihet för den föregående kongressperiodens förvaltning eller avgörande av tvist, i vilken styrelsens beslut överklagats till kongressen.

Mom 8

Personval sker genom sluten omröstning, såvida icke kongressen enhälligt beslutat att valet skall ske genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

All annan omröstning sker genom uppvisande av deltagarkort, såvitt inte minst 10 röstberättigade begär sluten omröstning.

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker i enlighet med a) antalet närvarande ombud, eller b) organisationernas anmälda antal medlemmar. Röstning enligt anmält medlemsantal sker om minst 3 organisationer begär detta. Sådan begäran skall ske före det omröstning påbörjats.

Mom 9

Anslutna organisationer svarar själva för samtliga kostnader för sina kongressombud.

 

§ 5                Styrelsen

Mom 1

Styrelsen är mellan kongresserna federationens högsta beslutande organ. Den består av, ordföranden och vice ordföranden, samt ytterligare 11 ledamöter som väljs av kongressen. Styrelsen konstituerar sig snarast och väljer inom sig ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av fyra styrelseledamöter från olika länder, där ordföranden samt vice ordföranden ingår automatiskt. Arbetsutskottet äger rätt att mellan styrelsemötena fatta beslut i ärenden av brådskande natur, såvida dessa ej är av sådan karaktär att styrelsens medverkan erfordras. Protokoll från arbetsutskottets sammanträden skall tillställas styrelsen.

Mom 2

Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vid dennes frånvaro, viceordföranden, samt minst ytterligare sju ledamöter är närvarande. Dessa ledamöter skall i sin tur representera minst tre länder. Styrelsens beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Avser omröstningen personval avgörs detta vid lika röstetal genom lottning.

Mom 3

Avgår styrelseledamot under kongressperioden, eller meddelar ledamotens organisation att de önskar att byta ut ledamoten, utser samma organisation ny ledamot intill kongressperiodens utgång.

Mom 4

Kostnader i samband med styrelsens och arbetsutskottets sammanträden betalas av federationen. Vid beräkning av traktamenten skall de regler gälla som fastställs av styrelsen.

Vad i föregående stycke sagts skall även gälla i de fall ordföranden eller någon annan av styrelsens ledamöter företager resa för federationens räkning.

Mom 5

Styrelsen upprättar verksamhetsberättelse vilken tillsammans med revisionsberättelse föreläggs kongressen. Styrelsen skall för varje kalenderår upprätta en årsredovisning som skall föreläggas revisorerna senast den 31 maj.

 

§ 6                Sektionerna

Mom 1

Sektionerna är en del av federationens verksamhet. Sektionerna är:

 

 • Sektionen för godstransporter på väg
 • Sektionen för sjöfart och fiskeri
 • Sektionen för civilflyg
 • Sektionen för hamnarbete
 • Sektionen för järnvägstransporter
 • Sektionen för kollektiva persontransporter
 • Sektionen för spedition och lager

Sektionerna ansvarar för den verksamhet som rör egen bransch. Beslut som direkt eller indirekt berör flera sektioner eller hela federationen skall underställas styrelsen.

Sektionerna skall avhålla minst ett möte per år. Sektionerna upprättar årliga verksamhetsplaner. Samtliga kostnader som är förenliga med sektionernas verksamhet bekostas av deltagande organisationer.

Sektionen tillsätter vid behov permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper.

Mom 2

Sektionerna väljer i anslutning till federationens kongress 3-5 ledamöter, inkluderande ordförande, vice ordförande och sekreterare som skall utgöra sektionens arbetsutskott. Valet av arbetsutskott skall bekräftas av kongressen. Avgår ordföranden ersätts denne av vice ordföranden. Om annan ledamot av arbetsutskottet avgår väljer sektionen för tiden fram till nästa kongress ny ledamot.

Personval sker genom sluten omröstning såvida inte sektionen enhälligt beslutat att valet skall ske genom öppen omröstning. Vart förbund äger en röst. Röstning enligt anmält medlemsantal till sektionen sker om minst 3 organisationer begär detta. Sådan begäran skall ske före det omröstning påbörjats.

Omröstning som inte avser personval sker genom öppen omröstning. Härvid äger vart förbund en röst.

Mom 3

Arbetsutskottet samordnar sektionens arbete. Det förbereder sektionsmöten, upprättar protokoll över möten som tillställs sekretariatet. Arbetsutskottet ansvarar för att årlig verksamhetsberättelse tillställs sekretariatet senast den 1 mars påföljande år. Den svarar också för att verksamhetsberättelse för den gångna fyraårsperioden föreläggs kongressen.

Mom 4

Sektionens ordförande deltar som observatör vid federationens styrelsemöten med yttrande och förslagsrätt. Vidare har sektionens ordförande att avlägga skriftlig rapport inför varje styrelsemöte, innehållande relevanta beslut och aktiviteter i sektionen och i förekommande fall även rapportera från sektionsverksamheten i ETF, ITF och andra internationella organisationer.

 

§ 7                Sekretariatet

Federationens sekretariat är en självständig enhet utan anknytning till någon enskild medlemsorganisation. Det leds av federationens ordförande.

Sekretariatet har att samordna federationens verksamhet. Det dagliga arbetet på sekretariatet leds av generalsekreteraren.

Federationens styrelse anställer generalsekreterare. Ytterligare personal anställs av arbetsutskottet, efter förslag av ordföranden och generalsekreterare.

Instruktioner för sekretariatets arbets- och ansvarsområden fastställs av styrelsen.

 

§ 8                Inträde

Mom 1

Facklig organisation inom den nordiska transportnäringen kan beviljas rätt till inträde i federationen om den skriftligen förklarar sig respektera federationens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Mom 2

Ansökan om inträde tillställes sekretariatet. Innan ansökan behandlas av styrelsen skall samtliga medlemsorganisationer i den ansökande organisationens hemland beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Uppstår olika meningar bland organisationerna skall styrelsen beakta den mening som företräds av majoriteten av organisationerna.

Mom 3

Har styrelsen avslagit en organisations ansökan om inträde i federationen har sådan organisation på nästkommande ordinarie kongress rätt att få styrelsens beslut överprövat.

Mom 4

Rättigheter som är knutna till medlemskapet gäller ej med retroaktiv verkan.

 

§ 9                Medlemsavgifter

Mom 1

Medlemsavgift till federationen fastställs av kongressen i enlighet med § 4, mom 3, och erläggs för varje till medlemsorganisation anknuten medlem vid årsskiftet det år avgiften avser.

Mom 2

Om en höjning av medlemsavgiften krävs under kongressperioden äger styrelsen rätt att, för tiden fram till nästa kongress, besluta om sådan.

Mom 3

Inbetalning av avgift sker en gång per år i efterskott, senast den 1 mars.

Inbetalning skall ske i den valuta som gäller i det land där sekretariatet är placerat.

Om avgiften inte är betald inom den fastställda tiden bortfaller all representationsrätt intill dess att avgiften är betald.

Ny medlemsorganisation skall inom en månad efter inträdet i federationen erlägga den avgift som fastställts för föregående år i enlighet med det antal medlemmar som anmälts i ansökan om medlemskap. Organisation som ansöker om medlemskap under kongressår skall senast före kongressens öppnande erlägga medlemsavgift för att få representationsrätt på kongressen.

Mom 4

Vid betalning av medlemsavgiften skall organisationen inlämna en uppställning över medlemsantalet fördelat sektionsvis.

 

§ 10              Utträde

Anmäler en organisation utträde ur federationen skall meddelande om detta tillställas federationen senast sex månader före tiden för utträdet. Organisation, som utträder ur federationen äger inte rätt att utfå någon del av federationens tillgångar.

 

 § 11              Uteslutning

Mom 1

Organisation som bryter mot stadgarna eller vägrar att rätta sig efter av kongressen eller styrelsen fattade beslut kan uteslutas ur federationen efter beslut av styrelsen. Innan ett sådant beslut fattats skall berörd organisation samt medlemsorganisationerna i berört land beredas tillfälla att yttra sig i frågan.

Utesluten organisation kan på ordinarie kongress begära överprövning av styrelsens beslut.

Organisation, som uteslutits ur federationen äger inte erhålla någon del av federationens tillgångar.

Mom 2

Organisation som inom ett år efter förfallodagen inte har betalt medlemsavgift skall anses ha utträtt ur federationen.

 

§ 12              Ömsesidigt konfliktbidrag

Mom 1

Bidrag utgår för egen organisations konflikt. Dock skall organisationen själv svara för konfliktbidrag för det antal medlemmar som motsvarar 5 procent av till federationen sammanlagt anmält medlemsantal.

Konfliktbidrag kan beviljas efter att organisationen själv utbetalat bidrag i 14 dagar.

Organisation som är i konflikt av sådan omfattning att begäran om konfliktbidrag kan bli aktuell skall snarast möjligt till federationens sekretariat lämna fullständig information om konfliktens omfattning och syfte.

Om möjligt skall federationens sekretariat informeras då varsel utfärdas.

Mom 2

För varje särskild konflikt kan konfliktbidrag beviljas för upp till 21 dagar. Styrelsen kan då omständigheterna så motiverar besluta om ytterligare bidrag.

Mom 3

För sympatikonflikt utgår inget bidrag.

Mom 4

Ansökan om bidrag ställs till styrelsen som kan besluta att medlemsorganisationerna skall lämna bidrag enligt följande:

För varje fullt hundratal medlemmar som omfattas av den bidragssökande organisationens konflikt och som enligt dessa stadgar berättigar till bidrag, skall varje medlemsorganisation erlägga det dagsbelopp som fastställts av kongressen, multiplicerat med medlemsorganisationens medlemsantal i federationen.

Dagsbeloppet skall fastställas efter den valuta som gäller i det land där sekretariatet är beläget.

Om en organisation anser att den tilltänkta aktionen är obefogad eller olämplig, äger sådan organisation rätt att hos styrelsen få prövat huruvida bidrag under föreliggande förhållanden bör beviljas. Beslut om att bidrag ej skall utgå kan endast fattas av styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna är eniga därom.

Mom 5

Nyansluten organisation har skyldighet att erlägga bidrag enligt denna paragraf, sedan 14 dagar förflutit efter det att inträdet beviljats.

Mom 6

Bidrag utgår enbart för medlemmar som på grund av konflikten är utan arbetsinkomst. Det åligger den stridande organisationen att vidta de åtgärder som är möjliga för att minska antalet bidragsberättigade medlemmar.

Mom 7

Organisation som erhåller bidrag är skyldig att hålla federationens sekretariatfortlöpande informerad om konfliktens utveckling och omedelbart efter konfliktens avslutande lämna en skriftlig redovisning för konflikten, där resultat och räkenskaper över utbetalda bidrag framgår.

En redovisning av konflikten och lämnade bidrag skall införas i federationens verksamhetsberättelse.

Mom 8

Har organisation underlåtit att uppfylla sina förpliktelser enligt dessa stadgar äger den inte rätt till bidrag enligt denna paragraf förrän sex månader efter det att förpliktelsen blivit uppfylld.

Organisation som inte följer bestämmelserna i denna paragraf äger ej rätt till bidrag.

 

§ 13              Befrielse från erläggande av bidrag

Mom 1

Organisation, som är inbegripen i egen konflikt, som enligt rapport till styrelsen omfattar mer än fem procent av organisationens medlemstal, är befriad från skyldighet att erlägga bidrag enligt § 12 under den tid då den egna konflikten pågår.

Mom 2

Styrelsen kan besluta befria medlemsorganisation från skyldighet att erlägga konfliktbidrag.

 

 § 14              Begränsning och fördelning av bidrag

Vid beräkning av bidrag skall gälla, att ingen organisation har skyldighet att betala bidrag till högre belopp, än vad som motsvarar högst 10 procent av federationens medlemsantal.

 

§ 15              Sympatiåtgärder

Varje organisation har plikt att deltaga i sympatiåtgärder och andra åtgärder som igångsatts i enlighet med § 2 e) förutsatt att sådana aktioner inte strider mot respektive lands lag eller avtal.

Beslut om sympatiåtgärder och andra åtgärder skall fattas av styrelsen, som samtidigt fattar beslut om på vilket sätt och i vilken utsträckning åtgärden skall verkställas.

Då ärendet kräver skyndsam hantering kan beslut fattas av arbetsutskottet, utan hörande av styrelsen. Vid mycket brådskande fall kan beslutet fattas av ordföranden och generalsekreteraren i samråd.

En redovisning av sympatiåtgärder skall införas i federationens verksamhetsberättelse.

 

§ 16 Federationens tillgångar och firmateckning

Federationens tillgångar förvaltas enligt beslut av styrelsen. Styrelsen beslutar vem som tecknar federationens firma.

 

§ 17 Revision

Mom 1

För granskning av federationens räkenskaper och förvaltning väljer kongressen för kongressperioden två revisorer samt två suppleanter för dessa. Revisorerna skall vara bosatta i det land där federationens sekretariat är beläget.

Om revisor eller tillkallad suppleant är frånvarande från revisionssammanträde skall detta rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Mom 2

Avgår revisor under kongressperioden, eller meddelar revisorns organisation att de önskar att byta ut revisor, utser samma organisation ny revisor intill kongressperiodens utgång.

I revisionen skall dessutom auktoriserad revisor delta. Denne utses av Arbetsutskottet i samråd med generalsekreteraren och valda revisorer.

Mom 3

Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens förvaltning och till kongressen avge berättelse med tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet, tillstyrka eller avstyrka balansräkningens och resultaträkningens fastställande.

Utsedda yrkesrevisorer skall tillse att revisionen sker enligt god revisionssed.

Mom 4

Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver ingiven till styrelsen inom en månad från den dag, då bokslutet överlämnades till revisorerna.

Mom 5

Envar av revisorerna äger ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till federationens verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

Mom 6

När frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter behandlas av kongressen skall minst en av revisorerna närvara. Den revisor som revisorerna utser skall föredra revisionsberättelsen.

Mom 7

Om federationens styrelse på grund av framställda anmärkningar eller förslag kallar revisorerna till sammanträde, är dessa skyldiga att närvara vid sammanträdet under behandling av det ifrågavarande ärendet.

Mom 8

Om revisorerna i berättelse eller annan handling som de framlägger, uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, eller av samma skäl underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift i handling som de granskat, är de ansvariga för därav uppkommen skada.

 

§ 18              Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan enbart ske genom förslag från styrelsen eller annat förslag som blir beslutat vid federationens kongress. Vid oenighet om tolkning av dessa stadgar äger den svenska versionen företräde.

Dessa stadgar, som har antagits på federationens 15:e ordinarie kongress 22-23 maj 2014 träder i kraft omedelbart efter kongressens avslutning.