Verksamhetsplan 2010-2013

0
387

För NTF står arbetet mot social dumping, värna den nordiska Kollektivavtalsmodellen, konflikträtten och nätverksbyggande i de baltiska länderna högst på dagordningen. Detta arbete har bland annat resulterat i två böcker, FoC kampanjen som kom ur kurs, Arbetets pris och starten av Baltiska gruppen. Baltiska gruppen består av  höga fackliga företrädare från Norden och baltstaterna.

För att federationen på bästa sätt skall främja sina medlemsförbund och medlemsförbundens enskilda medlemmar i kampen mot social dumping bör federationen arbeta med de frågor som angivits i verksamhetsplanen 2010 – 2013 utan att sekretariatet intervenerar i de enskilda sektionernas arbete. Sekretariatet skall dock vara sektionerna behjälplig när så behövs.  Sekretariatet kommer också att kalla respektive sektionsordförande till ett sammanträde där vi skall fastställa hur vi kan arbeta gränsöverskridande mellan sektionerna i kampen mot social dumping. Påpekas skall att sekretariatets verksamhet inte nödvändigtvis behöver vara begränsat till vad som nedan angivits. Nya frågor uppstår hela tiden och sekretariatet kan komma att omprioritera sin verksamhet. Nedan angivna förslag skall ses som långsiktiga åtaganden. Verksamhetsplanen antogs av styrelsen på sitt sammanträde 21-22 oktober 2010.

Kongressen 2010 hade ett antal motioner och då speciellt – Facklig organisering av transportarbetare som saknar hemvist i Norden. Denna motion tar sikte på ett antal saker. Bland annat ålades styrelsen att utforma ett frågeformulär där den som vill komma i kontakt med en facklig organisation kan lämna sina kontaktuppgifter. Dessa skall sändas till NTFs sekretariat för handläggning. Sekretariatet bör därför snabbt utreda och föreslå åtgärder för att kunna organisera transportarbetare som utför inrikes transportarbete i de nordiska länderna men saknar hemvist där. Vidare att snabbt utreda de juridiska möjligheterna för att företräda dessa medlemmar.
Att organisera nya medlemmar står högt på dagordningarna hos ITF såväl som hos ETF och NTF. Vidare beslutade kongressen 2010 att under 2011 samordna en nordisk uppsökerivecka (week of action).

Baltikum är en av de frågor som återkommer i de flesta av federationens sektioner. Ett bättre och mer utbyggt samarbete med våra kollegor på andra sidan Östersjön efterlystes både på extra kongressen 2004 och nu. Ett uttalat önskemål är att öka medlemsantalet hos våra systerförbund i Baltikum. Med starka fackförbund i Baltikum stärks automatiskt våra nordiska fackförbund. Federationen anställde Janina Malinovska från Litauen för detta ändamål i enlighet med den önskan om utökat samarbete med Baltikum som extrakongressen 2004 beslutade om. Den så kallade baltiska gruppen skulle vara ett styrorgan för Janina Malinovska i hennes dagliga verk. Janina valde att avsluta sin anställning på NTF efter kongressen 2010 för nytt arbete på ITF. Nu aktualiseras frågan om vi skall ersätta henne eller skall vi söka nya vägar för att hjälpa våra kollegor i Baltikum. Angelägenheten att fortsättningsvis hålla goda och nära kontakter för att stärka våra systerförbund i Baltikum torde vara oförändrade. Vid baltiska gruppens möte i oktober 2010 diskuterades frågan om en baltisk koordinator ingående. Vidare finns ett intresse från andra yrkesfederationer i Norden om att på ett mera strukturerat sätt hjälpa våra systerförbund i Baltikum med att öka sina medlemsantal och deras fackliga styrka. En vilja finns att samlas kring en organiseringsakademi, som inte finns fysiskt, där enskilda fackförbund i Norden, yrkesfederationer i Norden, NFS, BASTUN, Baltic Sea Labour Network (BSLN), biståndsorganisationer och eventuella europeiska anslag skall tillsammans med de baltiska förbunden själva som deltager bekosta organiseringen av nya medlemmar. På sikt skall organiseringen vara självfinansierad hos de deltagande fackförbunden i Baltikum. Grunden i hela idén är att man på ett upp och nervänt sätt organiserar nya medlemmar. Man startar på gräsrotsnivå på i förväg kartlagda företag, som ännu inte är fackligt organiserade, startar klubbar genom att bistå arbetstagarna, de skall själva driva klubben och lösa problem/förhandla. I vissa fall kommer man också att starta nya fackföreningar. Upplägget för organiseringsakademin kommer att vara mycket mer strategisk och aggressiv än vad nordiska förbund normalt är vana vid. Idén bygger till stora delar på den anglo – amerikanska organiseringsmodellen.

I samband med NTFs extra kongress 2004 diskuterades bland annat införandet av en kollektivavtals- och konfliktgrupp i de olika sektionerna som dock blev intet. Idag torde den frågan vara högaktuell! I ljuset av Laval, Viking och andra domar från EG domstolen finner jag att det borde införas en kollektivavtals- och konfliktgrupp bestående av ledare från respektive land. För att få effektivitet i arbetsgruppen bör den inte överstiga fem personer, alltså en person från respektive land. Gruppen bör träffas 1 till 2 gånger per år för att diskutera och fastställa strategier gällande konflikträtt och för den så kallade nordiska kollektivavtalsmodellen.

Vid ITFs kongress i Durban 2006 och efter den motion som NTF tillställde ITF, den så kallad Rio motionen, fattade kongressen beslut om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över hela FoC kampanjen och dess policy, Oslo to Delhi. I denna arbetsgrupp har NTF varit representerade av Tomas Abrahamsson, Simo Zitting, Lars Lindgren och Per Östvold. De nordiska FoC koordinatorerna har till och från också varit behjälpliga i detta arbete. Arbetsgruppen lade fram ett förslag till ny FoC policy på ITF kongressen i Mexiko 2010 som kongressen också antog.

Vidare diskuterades PoC kampanjen uttömmande på Hamnsektionens konferens i Mexiko och dess betydelse. Särskild angavs bland annat PoC
projektet i Baltikum där en person anställts på halvtid för att undersöka villkor och förutsättningar för hamnarbetarna i de tre baltiska länderna. Vidare diskuterades den databas som finns för PoC kampanjen och som ITF har utvecklat tillsammans med Maritime Union of Australia. Databasen kan och skall vara ett verktyg för att dels informera om kollektivavtalsstatus i hamnarna men också för att rapportera om olyckor etc.

En annan av de prioriterade frågorna för federationen och dess sektioner är de europeiska företagsråden, EWC. 2009 anordnades en utbildningsdag i federationens – och sektionen för Spedition och Lagers regi. Responsen från deltagarna på denna konferens var mycket god och man uttryckte en önskan om en fortsättning för att få kontinuitet, utbildning, fortbildning och bygga nätverk. Frågan om EWC är åter högaktuell då EU parlamentet 2009 antog en omarbetad version av EWC direktivet. Direktivet har uppdaterats och förstärkts på information och konsultationsregler. Det omarbetade direktivet skall vara implementerat i nationell lagstiftning senast juni 2011.

Åkeribranschen är tillsammans med sjöfartsnäringen de branscher som kanske är hårdast utsatta när det gäller social dumping. Vi ser hot mot våra kollektivavtal när mindre nogräknade åkerier och rederier anställer folk på usla löner och andra anställningsvillkor som ligger långt under våra nordiska kollektivavtal. Detta får också till följd att seriösa företag inom branschen får det allt svårare. 2009 hölls ett första seminarium om social dumping inom sektionen för godstransporter på väg i Köpenhamn. Tyvärr är det inte bara i ovan nämnda branscher som vi ser fenomenet social dumping. Det finns inom de flesta branscher, men tar sig olika uttryck. Inom Spedition och lagerbranschen ser vi det till exempel genom en ökning av bemanningsbolagen med osäkra anställningar och svårigheter för fackföreningarna att organisera nya medlemmar. I protokollen från extra kongressen 2004 och ordinarie kongressen 2010 går det att utläsa att social dumping är en prioriterad fråga för federationen men också för de allra flesta sektionerna. Problemet har dessutom eskalerat under de senaste åren. Vidare har det under ett antal år funnits en önskan framför allt från Godstransporter på väg att NTF skall arrangera en konferens där man redogör för alla de olika regelverken som finns för åkeribranschen.

Federationen har under ett antal år haft en egen hemsida på internet. Sidan har varit av ett enklare snitt men har till viss del nått sitt syfte. Det har nu visat sig att den nya tekniken gör att ganska omfattande uppgraderingar av servern krävs, servern står idag i Norge och drivs av ErgoGroup, till kostnader uppskattade av ErgoGroup till minst NOK 10,000. Dessutom är hemsidan ganska gammalmodig, svårarbetad och ny teknik har gjort det omöjligt för oss att redigera hemsidan.

Federationen har sedan extra kongressen 2004 medvetet blivit en mer progressiv organisation. Man har gått från branschråd till sektioner, allt för att federationens arbete skall optimeras. Federationen har också givit ut två böcker under ett samlat temat, social dumping. Utöver detta finns en uttalad önskan hos sektionerna om ett närmare samarbete över sektionsgränserna. Federationens arbete samordnas i mycket större utsträckning med arbete i både ETF och ITF. Dessutom finns en önskan från styrelsen att också deras arbete skall förändras till att bli mer progressivt och mera deltagande.

Med anledning av ovan har styrelsen för NTF beslutat att ge federationssekretariatet i uppdrag att under mellankongressperioden prioritera följande aktiviteter:

att utse en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna till medlemskap för transportarbetare med hemvist utanför Norden, att arbetsgruppen också tar fram ett kontaktformulär samt att man utreder de juridiska möjligheterna att eventuellt företräda dessa medlemmar.

att gemensam nordiska uppsökeriveckor genomförs med start under 2011.

att utreda tillsammans med andra Nordiska yrkesfederationer hur en organiseringsakademi för Baltikum skulle kunna se ut och vilka eventuella kostnader som skulle uppstå för detta.

att inrätta en kollektivavtals- och konfliktgrupp bestående av minst 5 personer och med en geografisk spridning inom Norden. Gruppen skall analysera konflikt och kollektivavtalssituationerna i Norden och utarbeta strategier för att värna den Nordiska modellen.

att tillsammans med NTF/FoC koordinator sammankalla till gränsöverskridande utbildningsdagar för federationens sjö/fiskeri- och
hamnsektion och att även inkludera de nordiska ITF inspektoraten. Detta i syfte att ge en fördjupad inblick i nya ITF/FoC policyn och att man samtidigt utbildar i PoC frågor som ger respektive yrkesgrupp ökad förståelse för varandra och att man också gör en genomgång Maritime Labour Convention 2006, MLC 2006,

att tillsammans med sektionen för Spedition & Lager tar rollen som sammankallande i utbildningsfrågorna inom EWC och nätverksbyggande då det spänner över alla sektioner,

att tillsammans med sektionen för Godstransporter på väg får i uppdrag att anordna en gränsöverskridande uppföljningskonferens inom social dumping. Alternativt att federationskansliet ser till att respektive sektion under verksamhetsåret håller konferens om social dumping inom respektive sektion och bransch, vidare att sekretariatet tillser att en konferens för åkeribranschen med deltagare från fackförbunden, arbetsgivareorganisationer, riksdagsledamöter och EU parlamentariker för genomgång av regler, förordningar etcetera för branschen,

att sekretariatet upprättar en ny hemsida,

att sekretariatet årligen sammankallar sektionernas arbetsutskott till gemensamma arbetsutskottsmöten,

att styrelsesammanträdena vid varje tillfälle görs om till en dag för tema arbete och en dag för styrelsesammanträde

 

Nordisk Transportarbetarefederationen
Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäinfederaatio
Norræna flutningamannasambandið

LEAVE A REPLY

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.