Organisaatio

Organisaatio ja toiminta

NTF:n korkein elin on viiden vuoden välein kokoontuva kongressi. Kongressi päättää muun muassa toiminnan suuntaviivoista, säännöistä ja jäsenmaksuista sekä nimittää johdon.

Kongressin kokousten välisenä aikana työtä johtaa hallitus, joka koostuu 13 jäsenestä.

Seitsemän eri jaostoa ovat tärkeä osa NTF:n toimintaa. Jaostot vastaavat omaan toimialaansa liittyvästä toiminnasta. Kunkin kongressin yhteydessä kukin jaosto valitsee työvaliokuntansa.

NTF on jaettu seitsemään pääjaostoon sekä yhteen naistoimikuntaan:

  • siviili-ilmailu
  • maanteiden tavaraliikenne (erillinen ympäristötyöryhmä)
  • satamat
  • rautatiet
  • julkinen henkilöliikenne (erillinen taksityöryhmä)
  • merenkulku ja kalastus
  • huolinta ja varastot
  • naistoimikunta

Päivittäistä työtä johtaa Tukholmassa sijaitseva sihteeristö.

Siviili-ilmailu

Edustaa siviili-ilmailualalla työskenteleviä jäseniä, kuten kuormaajia, lähtöselvityshenkilöstöä, matkustamomiehistöä ja lentäjiä.

Jaoston tavoitteena on seurata ilmailualan kehitystä ja halpalentoyhtiömallin (LCC) aiheuttamia haasteita. Työskentelee muun muassa sosiaaliseen polkumyyntiin, yö- ja vuorotyöhön, turvallisuuteen ja digitalisaatioon liittyvien kysymysten parissa. Työskentelee tiiviissä yhteistyössä ETF:n ja ITF:n kanssa.

Maanteiden tavaraliikenne

Edustaa jäseniä, jotka työskentelevät esimerkiksi kuljettajina kuljetusalalla ja kuriiripalveluiden parissa sekä kuljettajina keikkataloudessa.

Jaosto työskentelee muun muassa EU:n liikkuvuuspaketin toteuttamiseen sekä digitalisaatioon ja teknologiaan liittyvien kysymysten parissa sekä pohtii, miten työvoimaa voitaisiin hyödyntää pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja tulevaisuuden rahtiteollisuudessa. Jaostoon kuuluu myös ympäristötyöryhmä.

Satamat

Edustaa jäseniä, jotka työskentelevät satamatyöntekijöinä ja ahtaajina sekä hallinnollisissa työtehtävissä työskenteleviä jäseniä.

Jaoston ensisijaisia painopisteitä ovat EU:n päätöksiin vaikuttaminen, mukavuuslippulaivakampanja, jolla pyritään edistämään merenkulkualan oikeudenmukaisuutta, ITF:n lastin sidontaan (lashing) liittyvä kampanja sekä turvallisuuskysymykset, esimerkkinä merikonttien sisältämät myrkylliset aineet.

Rautatiet

Edustaa jäseniä ammateissa, kuten veturinkuljettajat, junahenkilöstö, junakorjaajat, liikennesuunnittelijat, huoltotyöntekijät, ajoneuvonhoitajat ja lipunmyyjät.

Jaosto keskittyy rautatiealan kehittämiseen Pohjoismaissa ja Euroopassa, kansainvälisiin rautatielinjoihin, rajat ylittävään liikenteeseen, koulutukseen, jäsenhankinaan, julkisiin hankintoihin ja sosiaaliseen polkumyyntiin liittyviin kysymyksiin.

Julkinen henkilöliikenne

Edustaa jäseniä, jotka toimivat raitiovaununkuljettajina, linja-autonkuljettajina, taksinkuljettajina ja taksiyrittäjinä.

Jaosto keskittyy julkisiin hankintoihin, digitalisaatioon ja teknologiaan, ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, EU:n liikkuvuuspakettiin, monimuotoisuuteen, uhkiin ja väkivaltaan sekä kaikenlaisen sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään, uskontoon, uskoon ja kulttuuritaustaan perustuvan kielteisen syrjinnän ehkäisemiseen. Jaostoon kuuluu lisäksi erillinen taksityöryhmä. 

 

Merenkulku ja kalastus

Edustaa merikapteeneita, koneistamispäälliköitä, päällystöön kuuluvia jäseniä, teknisesti koulutettuja upseereita, pursimiehiä, miehistöä, merimiehiä, konemiehiä sekä ammattikalastajia.

Jaoston tehtäviin on lähivuosina kuulunut mukavuuslippulaivojen (FOC) ja mukavuuslippusatamien (POC) vastainen kampanja, ITF:n lastin sidontaan (lashing) liittyvä kampanja sekä Ateenan politiikan noudattamisen valvominen Itämeren alueella.

Huolinta ja varastot

Edustaa varasto- ja terminaalityöntekijöitä sekä toimihenkilöitä.

Jaoston keskittyy ensisijaisesti huolinta- ja varastointialan digitalisaatioon ja automaatioon sekä verkkojättien tuloon Pohjoismaisille markkinoille. Jaostossa käsitellään myös koulutukseen ja kokemusten vaihtoon sekä työehtosopimuksiin liittyviä kysymyksiä sekä pohditaan ammattiliittojen välisen yhteistyön kasvattamista Pohjoismaissa.

Naisten konferenssi

Yksi NTF:n tehtävistä on järjestää vuosittain naisten konferenssi, jossa keskustellaan naisiin, työmarkkinoihin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Syynä tähän on se, että pohjoismaiset ammattiliitot ovat työskennelleet kautta historian tasa-arvon sekä järjestöjen ja yhteiskunnan tasa-arvoisen vaikutusvallan puolesta.

NTF:n naisten konferenssi koordinoi pohjoismaisten ehdokkaiden priorisointia ja nimittämistä eurooppalaisiin ja kansainvälisiin naiskomiteoihin.