Organisation

Organisation & verksamhet

NTF är en federation vars högsta organ är kongressen som sammanträder var femte år. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetens riktlinjer, stadgar, medlemsavgift och utser ledningen.

Mellan kongressens sammanträden leds arbetet av styrelsen, som består av tretton personer. Varje sektion består av en grupp valda medlemmar.

Sektionerna är en viktig del av federationens verksamhet. Sektionerna ansvarar för den verksamhet som rör deras egen bransch. I samband med varje kongress väljer respektive sektion sitt arbetsutskott.

NTF är indelat i sju huvudsektioner samt en extra kvinnokommitté:

  • civilflyg
  • godstransporter på väg (särskild arbetsgrupp miljö)
  • hamnar
  • järnvägar
  • kollektiva persontransporter (särskild arbetsgrupp taxi)
  • sjöfart och fiskeri
  • spedition och lager
  • kvinnokommitté

Det dagliga arbetet sköts av sekretariatet med säte i Stockholm.

Civilflyg

Organiserar medlemmar som jobbar inom den civila flygsektorn som t.ex. lastare, incheckningspersonal, kabinpersonal och piloter.

Sektionen syftar till att övervaka utvecklingen inom luftfarten och de utmaningar som följer av ”Low Cost Carrier Model” (LCC). Arbetar bland annat med frågor som social dumping, natt- och skiftarbete, säkerhetsfrågor och digitalisering. Alltid i nära samarbete med ETF och ITF.

Godstransporter på väg

Organiserar medlemmar med yrken som chaufförer inom åkeri, budbil och förare i den nyare gigekonomin.

Sektionen jobbar med frågor som implementering av EU:s mobilitetspaket, digitalisering och teknik, exploatering av arbetskraft på den nordiska arbetsmarknaden samt framtidens godsbransch. Till sektionen hör även en miljögrupp.

Hamnar

Organiserar medlemmar som jobbar som hamn- och stuveriarbetare samt administrativpersonal.

Sektionens prioriterade frågor är inflytande över EU:s beslut, FOC-kampanjen för en rättvis sjöfartsindustri, ITF:s surrningskampanj, känd som lashing, och skydd och säkerhetsfrågor som tex. giftiga ämnen i sjöcontainers. 

Järnvägar

Organiserar medlemmar med yrken som lokförare, ombordpersonal, tågreparatör, växlare, planerare, underhållsarbetare, fordonvårdare, biljettförsäljare med flera. 

Sektionen fokuserar på frågor som rör utvecklingen av järnvägssektorn i Norden och Europa, internationella järnvägslinjer, gränsöverskridande trafik, utbildning, facklig organisering, offentliga upphandlingar och social dumping

Kollektiva persontransporter

Organiserar medlemmar som jobbar som spårvagnsförare, bussförare, taxichaufförer och taxitelefonister.

Fokusområdena för sektionen är offentliga upphandlingar, digitalisering och teknik, klimat- och miljöpåverkan, EU:s mobilitetspaket, mångfald samt hot och våld som exempelvis att förebygga all slags negativ diskriminering på grund av kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion, tro och kulturell bakgrund. I sektionen finns även en tillsatt arbetsgrupp för taxi. 

Sjöfart och fiskeri

Organiserar sjökaptener, chefsmaskinister, nautiska befäl, tekniska befäl, intendenturbefäl, intendenturmanskap, matroser, motormän samt yrkesfiskare.

Sektionens arbetsuppgifter de närmaste åren är kampanjen mot bekvämlighetsflaggade fartyg (FOC) och bekvämlighetsflaggade hamnar (POC), ITF:s surrningskampanj känd som lashing samt efterlevnaden av Aten-policyn i Östersjöområdet.

Spedition och lager

Organiserar lager- och terminalarbetare samt tjänstemän.

Prioriterade arbetsområden är digitalisering och automatisering inom lager- och speditionssektorn samt nätjättarnas intåg på den nordiska marknaden. Sektionen arbetar även med frågor som rör utbildning och erfarenhetsutbyte, kollektivavtal och möjligheten att öka engagemanget hos fler fackföreningar i Norden.

Kvinnokonferens

En av punkterna på NTF-listan över uppdrag är att hålla en kvinnokonferens varje år för att diskutera frågor som rör kvinnor, arbetsmarknaden och internationellt samarbete. Anledningen till detta är att de nordiska fackföreningarna har en lång tradition av att arbeta för jämlikhet och för lika inflytande i organisationerna och samhället i allmänhet.

NTF:s kvinnokonferens samordnar prioritering och nominering av de nordiska kandidaterna för de europeiska och globala kvinnokommittéerna.